1. TARAFLAR 2

 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 2

 3. KONU VE KAPSAM 3

 4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3

 5. MALİ HÜKÜMLER 11

 6. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ İLE SERVİSLER’İN ASKIYA ALINMASI 11

7. GİZLİLİK 12

 1. MÜCBİR SEBEP 12

 2. MUHTELİF HÜKÜMLER 13

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 17

ÜYE İŞYERİ KAYIT FORMU 17


WIRECARD - ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ


 1. TARAFLAR

  İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (“Sözleşme”); 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca;


  Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi


  Adres:

  Gayrettepe mah. Yıldız Posta cad. D Plaza No:52 K:6

  Beşiktaş-İstanbul Türkiye


  Vergi Daire ve No.: Mecidiyeköy - 6210444599


  Telefon No: 0090 212 286 2718


  Faks No: 0090 212 286 2719


  E-Posta adresi: tr.bilgi@wirecard.com


  (bundan sonra "WIRECARD" olarak anılacaktır)


  …………………………………………………………

  ……….


  Adres:

  …………………………………………………………

  ………..

  …………………………………………………………

  ………………..

  Vergi Daire ve No.:


  Telefon No: ...................................


  Faks No: ...................................


  E-Posta adresi:

  ..................................


  (bundan sonra "ÜYE İŞYERİ" olarak anılacaktır)


  arasında imzalanmış olup, burada “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaklardır.


 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

  İşbu Sözleşme’de yer alan;


  ÜYE İŞYERİ

  :

  WIRECARD tarafından sağlanmakta olan SERVİSLER üzerinden mal ve/veya hizmetlerini satan firmayı,

  MÜŞTERİ

  :

  SERVİSLER’i kullanarak mal ve/veya hizmet satın

  alan kullanıcıları,

  SERVİS(LER)

  :

  WIRECARD tarafından sağlanan ve Ekler kapsamında detaylandırılan servisleri,

  ÖDEME HESABI

  :

  Ödeme hizmeti kullanıcısı (duruma göre MÜŞTERİ ve/veya ÜYE İŞYERİ) adına açılan ve ödeme

  işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı,

  ÖDEME ARACI

  :

  Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

  HASSAS ÖDEME VERİSİ

  :

  Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı

  kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele
  geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2,

  CVC2 kodu gibi ÖDEME ARACI’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

  ELEKTRONİK PARA

  :

  WIRECARD tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilecek, elektronik olarak saklanacak, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılabilecek ve WIRECARD haricindeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen

  parasal değeri,

  MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI

  :

  WIRECARD ile arasında para aktarımı ile ilgili sözleşme bulunan, MÜŞTERİ ile ise paranın gönderimi için anlaşması olan, MÜŞTERİ’nin GSM

  operatörünün bağımsız ödeme hizmeti sağlayıcı firmasını veya MÜŞTERİ’nin bankasını,

  EK(LER)

  :

  WIRECARD tarafından sunulacak olan SERVİSLER’e

  ilişkin hüküm ve koşulları düzenleyen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan ekleri,

  HATALI VEYA YETKİSİZ

  İŞLEM

  :

  Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının gönderenin (MÜŞTERİ’nin) iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen

  ve/veya MÜŞTERİ’nin ilgili mal veya hizmeti almadığı ödeme işlemi.

  İŞ GÜNÜ

  :

  Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerini ifade eder.


 3. KONU VE KAPSAM

  WIRECARD, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında elektronik para kuruluşu olarak hizmet vermek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde gerekli faaliyet izni sahibi olup bahsi geçen mevzuat kapsamında elektronik para ve ödeme hizmetlerini sunacaktır. Bu hizmetler kapsamında MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMET SAĞLAYICISI’ndan alınan bedellerin -veya bazı modellerde ilgili Ekler’de ayrıca belirtilmesi halinde MÜŞTERİ’nin WIRECARD ile sözleşme yaptığı durumlarda ödeme hizmeti kapsamında doğrudan MÜŞTERİ’den alınan bedellerin ve ELEKTRONİK PARA tutarlarının ÜYE İŞYERİ’ne aktarılması işlemleri WIRECARD tarafından gerçekleştirilecektir. İşbu Sözleşme, her bir Tarafın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacı ile akdedilmiştir. İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşme’nin akdi ile birlikte Taraflar arasındaki mevcut WIRECARD – Üye İşyeri Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.


 4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


  WIRECARD’ın Hak ve Yükümlülükleri

  1. WIRECARD, işbu Sözleşme ve Ekleri kapsamında düzenlenen SERVİSLER’i, yine Sözleşme ve Ekleri kapsamında belirtilen şekilde ÜYE İŞYERİ’ne sunmakla yükümlüdür. Ekler, Taraflarca imzalanması ile birlikte işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası haline gelecek olup, Ekler ile Sözleşme hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Eklerde yer alan düzenlemeler geçerli olacaktır. Burada Sözleşme’ye yapılan atıflar, uygun olduğu ölçüde Ekleri de kapsayacak şekilde yorumlanacaktır.

  2. Ödeme işleminin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden ÜYE İŞYERİ’ne karşı WIRECARD sorumludur. Bununla birlikte, MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’nın ödeme tutarını Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 52(1) maddesine uygun olarak WIRECARD’a aktardığını ispatlayamaması halinde, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden WIRECARD sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HIZMETİ SAĞLAYICISI tarafından WIRECARD’a Hatalı veya Yetkisiz İşlem bildirimi yapılması halinde WIRECARD ters ibraz kurallarına göre ÜYE İŞYERİ tarafından mal/hizmet temini gerçekleştirildiği ispat edilemediği takdirde, bedel ÜYE İŞYERİ’ne aktarılmamış ise aktarım gerçekleştirilmeden MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HIZMET SAĞLAYICISI’na gönderilir, bedel aktarıldı ise de ÜYE İŞYERİ 10 (on) gün içerisinde bedeli MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HIZMETİ SAĞLAYICISI’na aktarılmak üzere WIRECARD’a geri gönderir veya WIRECARD gerekli görmesi halinde ilgili tutarı ÜYE İŞYERİ’ne yapılacak ödemelerden mahsup eder. WIRECARD’ın sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı gecikmeden ÜYE İŞYERİ’ne iade edilecek ve tutarın ÖDEME HESABI’ndan düşülmüş olması halinde ÖDEME HESABI eski durumuna getirilecektir.

  3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 35 uyarınca, kayıp veya çalıntı bir ÖDEME ARACI’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ÖDEME ARACI’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, MÜŞTERİ veya ÖDEME ARACI sahibi doğan zararın 150 TL tutarına kadar olan bölümünden sorumlu olacaktır. Bununla birlikte, mezkur madde uyarınca MÜŞTERİ’nin veya ÖDEME ARACI sahibinin, işbu maddede belirtilen şekilde MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’na bildirimde bulunması halinde, bildirimden sonra gerçekleşen yetkisiz işlemlerden herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Yetkisiz işlemin ÜYE İŞYERİ’nin kusurundan kaynaklanması halinde, ÜYE İŞYERİ doğacak zararı tazmin etmenin yanı sıra ilgili tutarın iadesinden de sorumlu olacaktır. İşlem kapsamında kusurun tespit edilmesinin mümkün olmaması halinde ise, 150 TL’nin üzerinde kalan ve WIRECARD’ın MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’na, MÜŞTERİ’ye veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı bedeller ÜYE İŞYERİ’nden tahsil edilecektir. WIRECARD’ın ilgili tutarları ÜYE İŞYERİ’ne yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

  4. SERVİSLER kapsamında gerçekleştirilecek ödeme işlemleri, ilgili Ek Sözleşme’de aksine bir düzenleme yer almıyorsa 5 dakikada tamamlanacaktır.

  5. SERVİSLER kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, WIRECARD’ın sağladığı panel üzerinden ÜYE İŞYERİ tarafından temin edilebilecektir;

   1. Fon bazında ayrıştırılmak üzere, ödeme işleminin ÜYE İŞYERİ ÖDEME HESABI’nın alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarı,

   2. Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümü,

   3. Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru (varsa),


   4. Ödeme tutarının ÜYE İŞYERİ kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

  6. WIRECARD, ÜYE İŞYERİ tarafından kendisine işbu Sözleşme ve Ekleri kapsamında verilen ÜYE İŞYERİ’ne ilişkin bilgileri güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bu bilgilerin ve WIRECARD aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlere ait bilgilerin anonim hale getirilerek performans değerlendirmesi, istatistiki değerlendirme, pazarlama kampanyaları, raporlama gibi amaçlarla da kullanılması mümkündür. WIRECARD ayrıca, mevzuat uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde yapılacak bilgi taleplerini yerine getirebilecektir. ÜYE İŞYERİ, bu sebeple herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul eder.

  7. WIRECARD, SERVİSLER’in kullanımından, SERVİSLER kapsamında MÜŞTERİ’ler tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güncel olmamasından, bilgilerinin hukuka uygun yollarla bildirilmiş olmamasından, bu bilgilerin ilgili taraflara tam, doğru ve zamanında iletilmemesinden, kendisinden kaynaklanan sorunlar dışında sistem ve hizmet sürekliliğinin sağlanmamasından ve bu Sözleşme kapsamında meydana gelen dolaylı, özel veya arızi zararlardan (bunlarla sınırlı kalmaksızın, bu kayıp ve zararların olabileceği o tarafa bildirilmiş olsa bile, veri, şerefiye, kâr, yatırım kaybı, para kullanım kaybı veya tesis kullanım kaybı; verilerin mevcudiyeti veya kullanımında olası kesintiler; diğer işlerin durması veya diğer varlıkların zarar görmesinden kaynaklanan zararlar da dahil olmak üzere); ağır ihmal ve kast halleri müstesna olmak üzere ÜYE İŞYERİ, MÜŞTERİ ve diğer üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz. ÜYE İŞYERİ’nin işbu Sözleşme kapsamında WIRECARD sorumluluğuna giren konularda yegane muhatabı WIRECARD olup ÜYE İŞYERİ bu kapsamda ortaya çıkabilecek taleplerini herhangi bir şekilde WIRECARD hissedarları ve grup şirketlerine yönlendirme imkanı bulunmadığını kabul eder.

  8. Aşağıda sayılanlar WIRECARD’ın sözleşmesel yükümlülükleri değildir.

  9. WIRECARD, SERVİSLER’e ilişkin koşulları, internet sitesi ve uygulamalardaki içerikleri ve beyanları her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Koşullar, SERVİSLER, içerikler ve beyanlarda yapılan değişiklikler ayrıca belirtilmediyse WIRECARD’ın internet sitesinde yayınlandığı tarihte geçerli hale gelecektir. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler ve SERVİSLER’in sunulması için WIRECARD’ın anlaşma akdettiği MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI konumundaki firmalarla yapılan sözleşmelerde veya bu


   sözleşmelerde yer alan hükümler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) ÜYE İŞYERİ’ne ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve ÜYE İŞYERİ’nin fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılır. Bu durumda ÜYE İŞYERİ’nin Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. ÜYE İŞYERİ, belirtilen şekilde reddetmediği durumda söz konusu değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirecektir. Değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü ve mümkün olduğu takdirde bizzat WIRECARD tarafından da yapabilir. WIRECARD tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ÜYE İŞYERİ tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE İŞYERİ’ne aittir.


   ÜYE İŞYERİ’nin Hak ve Yükümlülükleri

  10. ÜYE İŞYERİ, SERVİSLER’in kullanımı ile ilgili işbu Sözleşme, Ekler ve Sözleşme’nin eki niteliğinde olan WIRECARD prosedürleri ile MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’nın kurallarına uygun hareket edeceğini kabul eder. ÜYE İŞYERİ, SERVİSLER üzerinden sunduğu mal ve hizmetler, bu mal ve hizmetlerin sunulduğu internet siteleri dahil her türlü platform ve ilgili içerikler ile bu mal ve hizmetlerin sağlanması süreci ve satış sonrasında sunulacak hizmetler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü işleminde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat başta olmak üzere her türlü mevzuata uygun hareket edeceğini ve bu uyumun sağlanması için WIRECARD’dan gelen talepleri derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, özellikle SERVİSLER’e ilişkin her türlü bilgileri ve bedeli, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ile ilgili mevzuat uyarınca MÜŞTERİ'lere tam ve doğru bir şekilde bildirilmesini sağlamakla yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ’nin bu maddede belirtilen mevzuat ve kurallara aykırı davranması halinde, WIRECARD ilgili aykırılık giderilene kadar SERVİSLER’İ askıya alma hakkına sahiptir. Bu şekilde bir aykırılık halinde WIRECARD’ın işbu Sözleşme’yi Sözleşme’nin ilgili maddesine uygun olarak fesih hakkı saklıdır.

  11. ÜYE İŞYERİ, HASSAS ÖDEME VERİLERİ’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacak, kendi nezdinde HASSAS ÖDEME VERİSİ tutmayacak, saklamayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecektir. Sözleşme süresince önemli güvenlik olayları yaşanması durumunda ÜYE İŞYERİ bu durumdan WIRECARD’ı derhal haberdar edecektir. Mal ve/veya hizmetin satışı sırasında ÜYE İŞYERİ tarafından MÜŞTERİ’lere ait kredi kartı bilgisi ve sair ödeme bilgilerinin herhangi bir şekilde temin ediliyor olması halinde, bu bilgiler satışın tamamlanmasını müteakip derhal silinecektir.

  12. ÜYE İŞYERİ, satışa arz ettiği mal ve/veya hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma yetkisine sahip olduğunu, bu mal ve/veya hizmetlerin satışını yasal olarak veya fiilen engelleyen herhangi bir husus olmadığını kabul ve taahhüt eder.

  13. Satışı gerçekleşen mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde teslimi, münhasıran ÜYE İŞYERİ’nin sorumluluğundadır. ÜYE İŞYERİ, mal ve/veya hizmet ile birlikte ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi zorunlu belgeleri de teslim edecektir.

  14. ÜYE İŞYERİ, SERVİSLER dahilinde, MÜŞTERİ’lerin ancak WIRECARD ve/veya MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI tarafından belirlenen ve kendisine yazılı olarak bildirilen limitler dahilinde alışveriş yapabileceği, SERVİSLER üzerinden alınacak


   mal ve/veya hizmetlere ilişkin belirlenen limitin aşılamayacağı ile ilgili olarak MÜŞTERİ'yi bilgilendirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, alışveriş limitlerinin, WIRECARD ve/veya MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini, değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni limitler dahilinde işlem yapabileceğini ve bu konuda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

  15. ÜYE İŞYERİ, mevcut iş modelleri ve kurguları ile ilgili ileride gerçekleştirilebilecek her türlü değişikliğe (kurgu detayı, ücretlendirme ve benzeri tüm konularda) ilişkin olarak WIRECARD’ın yazılı onayını almakla yükümlüdür.

  16. ÜYE İŞYERİ, SERVİSLER kapsamındaki işlemleri WIRECARD tarafından erişim sağlanan bir arayüz üzerinden takip edebilecektir. Bu arayüze erişim ÜYE İŞYERİ’ne tahsis edilecek bir şifre ile gerçekleştirilecek olup ÜYE İŞYERİ şifreyi gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ tarafından şifrenin yetkisiz kişilerin eline geçtiğine ilişkin WIRECARD’a derhal bildirim yapılacak olup bu şekilde bir yazılı bildirim yapılmadığı sürece şifre kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerin bizzat ÜYE İŞYERİ tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir ve bu işlemlerden ÜYE İŞYERİ sorumlu olur. ÜYE İŞYERİ tarafından belirtilen şifre ve sair kimlik bilgilerinin (yetkili bilgisi, banka hesabı vs.) hatalı olması halinde, WIRECARD ilgili ödeme işleminin tam ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. ÜYE İŞYERİ ayrıca SERVİSLER’in kullanımına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve SERVİSLER’i kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

  17. ÜYE İŞYERİ, SERVİSLER dahilinde satışı yapılacak mal ve hizmetin yasalara ve ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda WIRECARD’ın taraf olmadığını kabul eder. ÜYE İŞYERİ ayrıca, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; mal ve/veya hizmet bedelinin WIRECARD’ın herhangi bir kusuru bulunmaksızın MÜŞTERİ’den veya MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’ndan tahsil edilememesi sonucu hesaba aktarılamaması, MÜŞTERİ'nin işleme itiraz etmesi, malı ve/veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal/hizmet iddiası dahil ilgili mevzuat çerçevesinde taleplerde bulunması, MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’ndan ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile diğer üçüncü kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir talep, itiraz, soru, sorun, şikayet iletilmesi, ÜYE İŞYERİ’nin eylemleri neticesinde bir ceza veya sair yaptırımın söz konusu olması ve benzeri hallerde WIRECARD’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını; bu konularda MÜŞTERİ'lere, MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’na ve diğer üçüncü kişi ve kurumlara karşı tek sorumlu ve tek muhatabın kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  18. WIRECARD, MÜŞTERİ’lerden gelen mal ve/veya hizmetlere ilişkin her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri durumları ÜYE İŞYERİ’ne yönlendirecektir. ÜYE İŞYERİ, söz konusu talep, soru, sorun, şikayet ve benzeri konuların çözümü ile ilgili, konunun kendisine iletilmesinden itibaren 2 (iki) İş Günü içerisinde WIRECARD’a yazılı cevap dönecek ve konunun kendisine iletilmesinden itibaren en geç 2 (iki) İş Günü içerisinde talep, soru, sorun, şikayet ve benzeri konunun çözülmesini sağlayacaktır. WIRECARD tarafından iletilen talep, soru, sorun, şikayet ve benzeri konuların çözümü sağlanana kadar WIRECARD’ın SERVİSLER’i askıya alma hakkı saklıdır. WIRECARD ayrıca MÜŞTERİ’ler yahut MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’ndan tekrar eder şekilde bu maddede belirtilen talep veya şikayetler alması yahut işlem güvenliğine ilişkin riskli gördüğü başkaca durumların ortaya çıkması halinde de SERVİSLER’i askıya alma hakkına sahip olacaktır.


  19. ÜYE İŞYERİ’nin işbu Sözleşme, Ekler ya da mevzuattan doğan yükümlülüklerine aykırı davranması gibi nedenlerle MÜŞTERİ’ler, MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI ve sair üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından WIRECARD’a herhangi bir talep iletilmesi ve WIRECARD’ın bu kapsamda hukuki, idari veya cezai yaptırımlara tabi olması veya herhangi bir başka ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ilgili tutarlar ferileri ile birlikte ÜYE İŞYERİ’ne rücu edilecektir. WIRECARD’ın söz konusu tutarları doğmuş ve doğacak alacaklarından mahsup hakkı saklıdır. ÜYE İŞYERİ, bu tutarları nakden ve peşinen ilk talebinde WIRECARD’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

  20. ÜYE İŞYERİ, aksi Taraflarca belirtilmedikçe WIRECARD’ın, işbu Sözleşme kapsamında sadece, MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’ndan (MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’nın WIRECARD olduğu durumlarda MÜŞTERİ’den) tahsil edilebilen ve ilgili mevzuat hükümlerince veya MÜŞTERİ’nin ödemeyi gerçekleştirdiği MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’nın kural, koşul ve uygulamaları doğrultusunda MÜŞTERİ’ye iade edilmeyen tutarların ÜYE İŞYERİ’ne aktarımı konusunda yükümlü olduğunu ve herhangi bir nedenle MÜŞTERİ’lerden tahsil edilemeyen tutarların aktarımı için WIRECARD’ın herhangi bir yasal takip ve benzeri tahsilat yükümlülüğü olmadığını, tahsilat riskinin tamamen kendisine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. WIRECARD ayrıca tahsil edilen tutarlara ve/veya MÜŞTERİ tarafından ÜYE İŞYERİ’nin bir ürün ve/veya hizmeti karşılığı ÜYE İŞYERİ’ne aktarılacak ELEKTRONİK PARA’ya faiz işletmeyecek yahut ÖDEME ARACI ihracında bulunmayacak olup ÜYE İŞYERİ WIRECARD’dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır. WIRECARD, ÜYE İŞYERİ’ne kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. ÜYE İŞYERİ, WIRECARD’dan bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte ÜYE İŞYERİ’nin kendisinin taksitlendirme yapması halinde taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.

  21. ÜYE İŞYERİ, ÜYE İŞYERİ tarafından WIRECARD’a aktarılan her türlü kişisel verinin işlenmesine ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişilerin mahremiyetinin ve temel hak ve özgürlüklerinin korunması için belirtilen uygun güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

  22. Taraflar, WIRECARD’ın ÜYE İŞYERİ’nden kaynaklanan nedenlerle bir zarara uğraması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde söz konusu tutarlar için işbu Sözleşme içerisindeki iş modeli uyarınca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ÜYE İŞYERİ’ne rücu edeceği ve bu tutarların tüm ferileri ile birlikte WIRECARD’ın ilk talebinde herhangi başka bir yasal yola başvurmaya gerek kalmaksızın ÜYE İŞYERİ tarafından derhal, nakden ve defaten WİRECARD’a tazmin edileceği konusunda mutabıktır.

  23. WIRECARD, ÜYE İŞYERİ tarafından kendisine iletilen ve/veya SERVİSLER sırasında temin ettiği kullanım bilgileri de dahil her türlü bilgiyi güvenlik, yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini ifa için kullanabilir, bu kapsamda gerektiği takdirde üçüncü kişilere ifşa edebilir, bu bilgileri bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, anonim hale getirerek performans değerlendirmesi, istatistiki değerlendirme, pazarlama kampanyaları oluşturulması, raporlama gibi amaçlarla kullanabilir. ÜYE İŞYERİ, SERVİS için gerekli olduğu ölçüde bu bilgilerin WİRECARD’ın hizmetlerini sunmak üzere iş ilişkisi kurduğu iş ortakları ile paylaşılabileceğini kabul eder. ÜYE


   İŞYERİ, WIRECARD’ın ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başta olmak üzere resmi makamlarca bilgi ve belge talep edilen hallerde ÜYE İŞYERİ veya SERVİS üzerinden gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin bilgileri ilgili makama/kuruluşa sunabileceğini kabul ve beyan eder.

  24. ÜYE İŞYERİ ayrıca bahsi geçen bilgilerin MÜŞTERİ’nin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ya da WIRECARD’ın SERVİS’i sunabilmek için anlaşma yaptığı banka tarafından iletilen yetkisiz kullanım, iade vb. taleplerin çözüme kavuşturulması ve/veya MÜŞTERİ’nin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na ya da WIRECARD’ın SERVİS’i sunabilmek için anlaşma yaptığı bankaya işlemlere ilişkin raporlama yapılması amacı ile MÜŞTERİ’nin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ve WIRECARD’ın SERVİS’i sunabilmek için anlaşma yaptığı banka ile de paylaşılabileceğini kabul ile söz konusu paylaşıma peşinen muvafakat eder. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belgeler, mevzuatta daha uzun bir süre belirtilmediyse, WİRECARD tarafından işlem tarihini müteakip asgari 10 (on) yıl süreyle saklanacaktır. ÜYE İŞYERİ, işbu Madde 4 kapsamında WIRECARD’a sunduğu bilgi ve belgeleri etkileyebilecek her türlü değişikliği derhal (en geç ertesi iş günü) ve yazılı olarak WIRECARD’a bildirmekle yükümlüdür.

  25. Yukarıda sayılan bilgi ve belgelere ek olarak, söz konusu bilgi ve belgeler ile birlikte ÜYE İŞYERİ yetkililerinin, hissedarlarının ve ilgili irtibat kişilerinin (tümü birlikte “Üye İşyeri Yetkilileri”) ve MÜŞTERİLER’in kişisel verilerinin, WIRECARD’ın kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini sunabilmesi için WIRECARD tarafından resmi makamlarla ve/veya diğer üçüncü taraflarla paylaşılabileceği, Üye İşyeri Yetkilileri ile MÜŞTERİLER’in kişisel verilerinin üçüncü taraflar ile paylaşılmasına ilişkin olarak Üye İşyeri Yetkilileri ile MÜŞTERİLER’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen kapsamda ÜYE İŞYERİ tarafından bilgilendirileceği ve bu kişilerden bahsi geçen mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayların ÜYE İŞYERİ tarafından alınacağı konusunda Taraflar mutabıktır.

  26. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sahibi olarak nitelenecek gerçek kişi MÜŞTERİLER tarafından ÜYE İŞYERİ’ne iletilen ve WIRECARD'ın kişisel verileri işlemesini etkileyecek veya kişisel veriler üzerinde herhangi bir işlem yapılmasını gerektirecek her türlü talep derhal (aynı gün içerisinde) WIRECARD'a bildirilecektir. ÜYE İŞYERİ, WIRECARD tarafından kendisine iletilen veri sahibi taleplerini de derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir.

  27. ÜYE İŞYERİ, SERVİSLER ile ilgili olarak MÜŞTERİ’lere yapılacak her türlü bilgilendirme (kurgu detayı, katılım şartları, ücretlendirme bilgisi ve benzeri tüm konular) için öncelikle WIRECARD’dan yazılı onay almak zorunda olup WIRECARD tarafından bu onayın verilmesi ÜYE İŞYERİ’nin mevzuat veya işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği anlamına gelmeyecektir. Bu bilgilendirmenin tam, doğru, işbu Sözleşme hükümlerine ve yasalara uygun olması ÜYE İŞYERİ’nin sorumluluğundadır.

  28. Taraflar, SERVİSLER’e ilişkin reklam ve tanıtımlarda ÜYE İŞYERİ’nin marka, logo, unvan ve amblemlerini, SERVİS ile ilgili ibareleri, “MİKRO ÖDEME”, “WIRECARD”, “WIRECARD” gibi WIRECARD veya grup şirketlerine ait marka, logo, unvan ve amblemleri ve MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’na ait marka, logo isim unvan ve amblemleri ancak ilgili taraftan ön yazılı onay almak kaydı ile kullanabilecektir. WIRECARD VE ÜYE İŞYERİ, geçerli bir nedenin varlığı olmaksızın kendi marka, logo, unvan, amblem vs. işaretlerine ilişkin olarak söz konusu onayı vermekten imtina etmeyecektir. ÜYE İŞYERİ, SERVİSLER veya ilgili mal ve hizmetlerle ilgili olarak


   hazırlayacağı her türlü reklam ve tanıtım malzemeleri ile sair içeriklerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara ilişkin Yönetmelik ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili her türlü düzenlemeye uygun hareket edeceğini kabul ve beyan eder. ÜYE İŞYERİ’nin bu yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle ortaya çıkacak her türlü zarar ve ziyandan münhasıran ÜYE İŞYERİ sorumlu olacak, bu davranış neticesinde WIRECARD’ın ödemek durumunda kalacağı her türlü tutar ile WIRECARD’a yöneltilen tüm talepler ÜYE İŞYERİ’ne iletilecektir. ÜYE İŞYERİ, bu talepleri derhal yerine getireceğini ve ilgili tutarları ilk talepte nakden ve defaten ferileri ile birlikte WIRECARD’a ödeyeceğini kabul eder.

  29. WIRECARD’a ait internet sitesinin ve uygulamaların bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; uygulama ve sitenin bağlı olduğu sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde site ve uygulamanın kullanılmaya çalışılması ve bunlara erişim sağlanmaya çalışılması; site ve uygulama üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği, veri taraması yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde site ve uygulamada yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması; işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında olup, hukuka aykırılık teşkil etmektedir. ÜYE İŞYERİ, bizzat veya yetkilendirilmemiş üçüncü kişiler aracılığı ile WIRECARD sistemlerinden yetkisiz bir şekilde bilgi temin etmeye çalışmayacak, WIRECARD tarafından işletilen sistemlere müdahale etmeyecek, ettirmeyecek ve WIRECARD veri ağlarına yetkisiz giriş yapmayacaktır.

  30. ÜYE İŞYERİ, işbu Sözleşme ve Eklerinden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen yerine getirmediği takdirde; WIRECARD’ın ilgili ihlalden doğan her türlü zararı ile üçüncü kişilere ödemek durumunda kalacağı her türlü ceza ve sair tutarı WIRECARD’a ilk talebinde, derhal, nakden ve peşin olarak ödeyecektir. WIRECARD’ın söz konusu tutarları doğmuş ve doğacak alacaklarından mahsup hakkı saklıdır. ÜYE İŞYERİ bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

  31. WIRECARD tarafından sunulmakta olan SERVİSLER aracılığı ile yapılan işlemlere ait onay ve talep logları ve işlemler ile ilgili her türlü bilgi ve belge WIRECARD tarafından ÜYE İŞYERi’nden talep edilebilir. Bu taleplerin derhal yerine getirilmesi ÜYE İŞYERİ’nin sorumluluğundadır. WIRECARD ayrıca, işbu Sözleşme kapsamındaki taahhütlerin ÜYE İŞYERİ tarafından yerine getirilip getirilmediğini denetleme hakkına da sahiptir.

  32. ÜYE İŞYERİ, SERVİSLER üzerinden satışı yapılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi alışveriş esnasında tahsilat yapılmasını beklemeden kesecektir. ÜYE İŞYERİ, faturayı/fişi MÜŞTERİ adına kesecek ve MÜŞTERİ’ye ulaştıracaktır. Söz konusu mal ve/veya hizmetlere ilişkin vergisel tüm yükümlülükler ÜYE İŞYERİ’nin sorumluluğunda olup, bu konuda üçüncü kişi, kurum ve/veya kuruluşlardan gelebilecek her türlü talebin tek muhatap ve sorumlusu ÜYE İŞYERİ olacaktır. Mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin tahsiline ilişkin risk ÜYE İŞYERİ’ne aittir. Tahsilatın gerçekleşmemesinden dolayı WIRECARD’ın herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

  33. SERVİS kapsamında sunacağı mal veya hizmetin veya bu mal veya hizmetle ilgili olarak düzenlenecek herhangi bir kampanyanın özel bir izin gerektirmesi halinde ÜYE İŞYERİ, bu izni temin etmekten bizzat sorumlu olacaktır. Söz konusu izinlerin alındığına dair kayıtlar talebi halinde WIRECARD’a sunulmak üzere asgari 10 (on) yıl süreyle saklanacaktır.

  34. SERVİSLER’in sağlanması için gerekli entegrasyonun gerçekleştirilmesi münhasıran ÜYE İŞYERİ’nin sorumluluğundadır. Buna ek olarak, entegrasyonun


   sağlanması için gerekli bilgi sistemleri altyapısı (donanım, yazılım, ağ/internet bağlantısı) da ÜYE İŞYERİ tarafından temin edilecektir. WIRECARD, gerekli gördüğü takdirde bu sistemleri ve ÜYE İŞYERİ’nin internet sitelerini inceleme veya üçüncü kişilere denetlettirme hakkına sahiptir.

  35. ÜYE İŞYERİ’nin herhangi bir ÖDEME ARACI’nı kullanan kişinin o ÖDEME ARACI’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığı yönünde haklı bir kanaati oluşması halinde ÜYE İŞYERİ tarafından ilgili MÜŞTERİ’nin yetkilendirmeleri incelenecektir. ÜYE İŞYERİ’nin işlemin hileli olduğuna inanması halinde ödemeyi kabul etmemesi gerekmektedir.

  36. ÜYE İŞYERİ, kendi etki alanı içerisindeki veri girişlerinin yetkisiz bir şekilde değiştirilememesini temin etmekle yükümlüdür.


 5. MALİ HÜKÜMLER

  1. Her bir SERVİS kapsamında WIRECARD’ın hak kazanacağı komisyon bedeli ve sair ödemeler ile işbu Madde 5 kapsamında belirtilenler dışındaki mali hükümler, Taraflar’ın mutabakatı doğrultusunda ilgili Ek kapsamında ayrı ayrı düzenlenecektir.

  2. Ödemeler, MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’ndan alınması veya MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’nın WIRECARD olması halinde tahsil edilmesini müteakip ilgili Ek’te belirtilen sürelerde ÜYE İŞYERİ tarafından yazılı olarak belirtilen banka hesabına yapılacaktır.

  3. ÜYE İŞYERİ tarafından WIRECARD’a bildirilen banka hesabının açık ve kullanılır durumda olması ÜYE İŞYERİ’nin sorumluluğundadır. Hesabın kapanması ve/veya WIRECARD’a bilgi verilmeden değiştirilmesi halinde yaşanabilecek kayıp, zarar ve ziyandan WIRECARD sorumlu olmayacaktır. Bildirilen banka hesabının, ÜYE İŞYERİ adına kayıtlı olmaması halinde ise WIRECARD tarafından ödeme yapılmayacaktır.

  4. Herhangi bir sebeple MÜŞTERİ tarafından MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’na ve/veya MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI tarafından ÜYE İŞYERİ’ne ödeme yapılmasının reddedilmesi halinde, WIRECARD’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacak ve ÜYE İŞYERİ’ne ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır.

  5. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.


 6. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ İLE SERVİSLER’İN ASKIYA ALINMASI

  1. İşbu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu madde kapsamında belirtilen şekilde feshedilmediği sürece herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın yürürlükte kalır. İşbu Sözleşme çerçevesinde sunulacak SERVİSLER’in her birine ilişkin anlaşma süresi, ilgili Ek kapsamında belirlenecektir.

  2. Sözleşme burada yer alan düzenlemeler uyarınca sona ermediği veya feshedilmediği sürece, Eklerden herhangi birinin sona ermesi veya feshi, Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi anlamına gelmeyecektir. Ancak bu Sözleşme’nin feshi ile birlikte, Sözleşme kapsamında akdi gerçekleştirilen tüm Ekler de feshedilmiş addedilecektir.

  3. İşbu Sözleşme, her zaman Taraflar’ın karşılıklı yazılı mutabakatı ile feshedilebilecektir.

  4. WIRECARD, herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. ÜYE İŞYERİ ise, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden WIRECARD’a bildirecektir.

  5. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta


   içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.

  6. ÜYE İŞYERİ tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlerin yasalara veya ahlaka aykırı olduğunun veya ÜYE İŞYERİ’nin verdiği bilgilerin (özellikle ÜYE İŞYERİ’nin finansal durumuna ilişkin bilgilerin) gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi, WIRECARD tarafından ÜYE İŞYERİ’nden kaynaklanan nedenlerle MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI’na, MÜŞTERİ’ye, idari makamlara veya sair üçüncü kişilere herhangi bir yasal, idari veya cezai yaptırıma yönelik ödeme yapılmasının gerekmesi, MÜŞTERİ’ye Madde 4.18 kapsamında iletilen talep, soru veya şikayetin aynı maddede belirtilen süre içerisinde çözülememesi, aynı konuda talep, soru veya şikayetin tekrar etmesi veya ÜYE İŞYERİ’ne ait internet sitesinin konusunun esaslı bir şekilde değişmesi durumunda işbu Sözleşme WIRECARD tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

  7. Taraflar’dan birinin kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas ve iflasın ertelenmesi hali, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, karşı Taraf Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

  8. İşbu Sözleşme ayrıca, WIRECARD ile SERVİSLER’in sağlanmasına ilişkin sözleşme akdetmiş bulunan MÜŞTERİ’NİN ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICISI arasındaki sözleşmelerin sona ermesi veya feshi ile birlikte, WIRECARD’a herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

  9. Sözleşme’nin herhangi bir şekilde feshi veya sona ermesi halinde ÜYE İŞYERİ’nde bulunan WIRECARD veya MÜŞTERİ’lere ait her türlü bilgi derhal silinecektir. ÜYE İŞYERİ ayrıca, sitesinde yer alan SERVİSLER’e ilişkin her türlü ifade, ibare ve içeriği derhal siteden kaldıracaktır.

  10. Yukarıdaki hususlara ve işbu Sözleşme kapsamında ayrıca SERVİSLER’in askıya alınabileceği belirtilen hallere ek olarak WIRECARD, SERVİSLER kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesini doğuran durumlarda ve/veya 6 (altı) ay veya daha uzun süre boyunca ÜYE İŞYERİ nezdinde SERVİSLER’e ilişkin işlem gerçekleşmemesi durumunda ÜYE İŞYERİ’nin SERVİSLER’e erişimini askıya alır ve ilgili mevzuatta yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında ÜYE İŞYERİ’ni bilgilendirir. Erişimin askıya alınması sebebi ortadan kalktığında, WIRECARD ÜYE İŞYERİ’nin SERVİSLER’e yeniden erişimini sağlar.


 7. GİZLİLİK

  ÜYE İŞYERİ, işbu Sözleşme çerçevesinde WIRECARD’dan herhangi bir şekilde temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek WIRECARD’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde WIRECARD’ın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. ÜYE İŞYERİ, işbu gizlilik taahhüdüne çalışanlarının ve hizmet ifasında görevlendirdiği kişilerin de uyacağını, bu kişilerin ihlalleri halinde bizzat sorumlu olacağını beyan ve taahhüt eder. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.


 8. MÜCBİR SEBEP


  İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.


 9. MUHTELİF HÜKÜMLER

  1. İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

  2. ÜYE İŞYERİ, WIRECARD’ın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

  3. ÜYE İŞYERİ ile WIRECARD birbirinden bağımsız taraflar olup, işbu Sözleşme’nin akdi Taraflar arasında bir acentelik, ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren veya benzeri bir ilişki doğuracak şekilde yorumlanmayacaktır.

  4. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresler Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir.

  5. Sözleşme veya yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. WIRECARD, işbu Sözleşme kapsamında ÜYE İŞYERİ’ne yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda ÜYE İŞYERİ’nin yukarıda belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.

  6. İşbu Sözleşme Taraflar arasında konusu ile ilgili olarak akdedilmiş yegane sözleşme olup, bu konuda daha önce varılan tüm yazılı ve sözlü anlaşmaların yerine geçer.

  7. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın ilgili Tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi Taraf’ın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

  8. İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

  9. İşbu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir.

  10. Sözleşme’nin imzasından doğacak damga vergisi, Taraflarca eşit olarak ödenecektir.


9 (dokuz) maddeden oluşan işbu Sözleşme Taraflar’ın yetkili temsilcilerince imzalanarak akdedilmiştir. Taraflar’ın imza sirkülerleri ektedir.


EKLER:

Ek 1: Üye İşyeri Kayıt Formu


Ek 2: İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi veya son aya ait tahakkuk Fişi, Vergi

Levhası, Son bir yıla ait vergi beyannamesi, İmza Yetkili(ler) Kimlik FotokopisiWIRECARD ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ


Ad/Soyad : Görev : Tarih :

İmza/Kaşe :


[ÜYE İŞYERİ TAM ADI]

…………………………………………


Ad/Soyad : Görev : Tarih :

İmza/Kaşe :


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Şirket tarafından üye işyeri, yetkilileri ve çalışanlarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.wirecard.com.tr/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Wirecard Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.


Veri Sorumlusu ve Aydınlatma Metni’nin Amacı:

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olan Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (“Wirecard” ve/veya “Şirket”) tarafından doğrudan veya dolaylı olarak temin edilen ve/veya üretilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak hazırlanmış olup veri sahiplerinin aydınlatılması hedeflenmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Üye işyerinden, üye işyerinin yetkilileri ve çalışanlarından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen kişisel veriler; Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarımı:

Üye işyerinden, üye işyerinin yetkilileri ve çalışanlarından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen kişisel veriler; Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, üye işyerleri, Wirecard AG ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, üye işyerleriyle iş ilişkisi kurulmasıyla birlikte elektronik veya fiziki ortamda bizzat Wirecard tarafından veya üye işyeri aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un

5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Veri Sahiplerinin Hakları:


Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını


öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, veri sahipleri tarafından https://www.wirecard.com.tr/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Wirecard Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Wirecard, söz konusu talepleri değerlendirerek otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


EK-1

ÜYE İŞYERİ KAYIT FORMU


Genel Bilgiler:


Firma Adı:

Ticari Unvanı:

Adresi:

Telefon No:

Vergi Numarası:

Vergi Dairesi:

IBAN:

Hesap Sahibi:

E-posta:

Kontak kişi:

Kontak kişi GSM No: